ക്യുസി വകുപ്പ്

1. ഞങ്ങളുടെ വെയർഹൗസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ പരിശോധിക്കപ്പെടും.

1

2. തുടർന്ന് അവ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാകുന്നതിന് മുമ്പ് സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകും.

2

3. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിൽ സാമ്പിൾ പരിശോധന നടത്തും.

3

4. അവ വിപണിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവസാനമായി ഞങ്ങൾ അന്തിമ പരീക്ഷണം നടത്തും.

4