പ്രദർശനം

  • പ്രദർശനങ്ങൾ

    പ്രദർശനങ്ങൾ

    ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും വിവിധ എക്സിബിഷനുകളിൽ പോകുന്നു, പതിവായി ഉപഭോക്താക്കളെ സന്ദർശിക്കുകയും ഒരേ സമയം ചില മാർക്കറ്റ് ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് വ്യവസായ പ്രമുഖരുമായി ചർച്ച ചെയ്യാനും പഠിക്കാനുമുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്.
    കൂടുതല് വായിക്കുക